แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

PMQA

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAผลการดำเนินงาน PMQA ไตรมาส 4-2561-2018-08-30Dr.supasak muangprom492018-08-31 08:44:51
2หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAคะแนนยกระดับภาพรวม หมวด 1 หมวด 5-2018-06-04Dr.supasak muangprom492018-06-03 09:49:25
3หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAคะแนนประมินการยกระดับ หมวด 1 หมวด 5 ราย Item-2018-05-31Dr.supasak muangprom552018-06-03 09:48:17
4หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAF2ข-2018-05-31Dr.supasak muangprom552018-06-07 10:31:08
5หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็-2018-05-29Dr.supasak muangprom522018-05-29 16:16:43
6หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAผลการประเมินตนเอง -2018-05-29Dr.supasak muangprom172018-05-29 16:17:29
7หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแบบฟอร์มที่ 4 การแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย -2018-05-29Dr.supasak muangprom12018-05-29 16:18:09
8หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแบบฟอร์ม 5ก. การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด -2018-05-29Dr.supasak muangprom12018-05-29 16:18:37
9หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแบบฟอร์ม 5 ข. การสรุปจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมคะแนน-2018-05-29Dr.supasak muangprom12018-05-29 16:19:09
10หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแบบฟอร์ม 6 การจัดล าดับโอกาสในการปรับปรุง-2018-05-29Dr.supasak muangprom12018-05-29 16:19:38
11หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแผนการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั ประจ าปี 2561 -2018-05-29Dr.supasak muangprom12018-05-29 16:20:11
12หนังสือคู่มือ เอกสาร PMQAแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ประจ าปี 2561 -2018-05-29Dr.supasak muangprom12018-05-29 16:22:03